REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

 

Tämä on Sutelan Kello ja Kulta Ky henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.1.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Sutelan Kello ja Kulta Ky
Osoite: Hakamäentie 1, 48400 Kotka
Puhelin: 05 2287930
Sähköposti: kultakauppa@kultakauppa.net
Y-tunnus: 1781846-6

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Janne Turunen
kultakauppa@kultakauppa.net
05 2287930

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään palvelutapahtuman toteuttamiseen ja varmistamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteen ylläpitämiseen mukaan lukien asiakkaiden puhelinnumero- ja käyttäjätietojen käyttö asiakasviestinnän toteuttamiseen ja kohdentamiseen esimerkiksi sms-viestein, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen. Palvelun ja tuotteiden tarjontaan tarvittavien henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

5. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

  • Nimi, postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, rekisteröitymistiedot mm. Käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu yksilöintitunnus, ikä, sukupuoli, kansalaisuus, asiointikieli, ammatti, siviilisääty.
  • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot.
  • Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.
  • Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.
  • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, asiakkaan mahdolliset mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot, tiedot suoramarkkinointiluvista ja kielloista.
  • Luvat ja suostumukset.
  • Muut mahdolliset asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Tietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.
Jos käyttäjä ei enää tilaa palveluita, käyttäjän henkilötiedot pääosin poistetaan, siirretään pysyvään markkinointirekisteriin tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi suoramarkkinointikiellon tallennus, millä varmistetaan, ettei käyttäjä enää vastaanota peruuttamaansa palvelua. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpito ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, palautelomakkeella, palautuskortilla, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen luovutus

Voimme luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja luovutetaan sellaisille rekisterinpitäjän alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille, jotka avustavat rekisterinpitäjää tai vastaavat tämän puolesta palvelutapahtuman tai tietojen käsittelyn toteuttamisesta, tuottavat rekisterinpitäjälle palveluja, jotka mahdollistavat palveluiden tarjoamisen asiakkaalle tai tarjoavat asiakkaalle erikseen tämän kanssa sovittavaa lisäarvopalvelua. Näitä palveluita ovat mm. logistiikka ja maksupalvelu.

Tietoja voidaan luovuttaa myös poliisi- ja muille toimivaltaisille viranomaisille, mikäli tämä on tarpeen rekisterinpitäjän lakiin, viranomaisen määräykseen tai sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi tai rekisterinpitäjän edun valvomiseksi.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Myös tällöin huolehdimme riittävästä tietosuojasta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen ja kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 1. tai 2. mainittuun osoitteeseen rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muutokset
Rekisterinpitäjä voi muuttaa tätä rekisteriselostetta.
Muutoksesta ilmoitetaan tällä sivulla.

TILAA ILMAINEN ARVOKUORESI

Lähetämme kuoren 1-2 arkipäivän kuluessa